Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Code in R

Rbook
http://ggplot2.org/book/

pdf: ms.mcmaster.ca/~bolker/misc/ggplot2-book.pdf

lệnh xoay dữ liệu từ cột sang hàng

newdata
b=read.csv("C:/Users/BINH THANG/Dropbox/R - Learning/drbinh/Sacdiamete.csv")

mdata <- melt(b, id=c("id","group"))

Xóa missing

newdata <- na.omit(mdata)

Xuất qua excel
install.packages("xlsx")
library("xlsx")
write.xlsx(mdata, "C:/Users/BINH THANG/Dropbox/R - Learning/drbinh/new Dec 1/drbinh.xlsx")

write.xlsx(isleep, "C:/Users/BINH THANG/Dropbox/Korea/STudy/Thesis/data management/DataR/dataR.xlsx")


Xóa nền và các định dạng khác

myplot + theme_bw() + theme(panel.border = element_blank(), panel.grid.major = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(), axis.line = element_line(colour = "black"))

Màu trong R

http://research.stowers.org/mcm/efg/R/Color/Chart/index.htm

ggbarplot(bd1, x = "educ2", y = "c", color = "educ2", palette = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07" ))

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

CBA and CEA


http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/viewCourse/course/UnderstandingCostEffectiveness/coursePage/lectureNotes/

http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/find.browse#courses

Simply explained CBA

https://www.youtube.com/watch?v=ZAh3jCaca98

CEA (detail)

https://www.youtube.com/watch?v=b9PHwhyxIQI&list=PLPdSQGGMt89e4_ObAbU8F8ZASfgAoNVH9Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

NCD in Vietnam: Reports from National survey

Tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam hiện là 43,8% (Nam giới 77,3% và Nữ giới 11%) (Kết quả được Bộ Y tế công bố ngày 07/09/2016 trong Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2015 tại Việt Nam - SPEPS).

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Thừa cân/béo phì: liên quan đến nguy cơ các loại ung thư

Tổ chức nghiên cứu về Ung thư thuộc tổ chức Y tế thế giới đã công bố thêm 8 loại ung thư liên quan đến thừa cân và béo phì
Ngày 25/8/2016, Tại  thành phố Lyon Pháp – Một đánh giá được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu ung thư (gọi tắt là IARC) đã kết luận thừa cân/béo phì là yếu tố nguy cơ đối với nhiều loại ung thư hơn so với công bố trước đây.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2016/handbook16_iarc2016.php

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

“MÓC TÚI”, LẠM DỤNG BHYT

“MÓC TÚI”, LẠM DỤNG BHYT
Đọc bài “Lật tẩy chiêu “móc túi” BHYT” đăng trên báo NLĐ, tôi không khỏi giật mình. Nếu chúng tôi mà khám bảo hiểm y tế (BHYT), chắc chắn chúng tôi sẽ bị qui vào tội “móc túi” BHYT, vì ở chỗ chúng tôi, 100% khám Tai – Mũi – Họng là bằng nội soi.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Logistic Regression in R

http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/

Logistic regression is a method for fitting a regression curve, y = f(x), when y is a categorical variable. The typical use of this model is predicting y given a set of predictors x. The predictors can be continuous, categorical or a mix of both.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Command trong stata

describe
list
codebook bwt
summarize lwt, detail
summarize bwt, detail
Reshape: http://www.statmethods.net/management/reshape.html

Update: (Sept 27th, 2017)
- Adjusted Mean

Please find the Stata command for calculating adjusted mean and proportions: xi: regress neap i.mpr1 age sex adjust age sex, by(mpr1) se This regress command will give adjusted mean (neap is a continuous variable) xi: logistic currdrk i.mpr1 age sex adjust age sex, by(mpr1) pr ci This logistic command will give adjusted proportions (currdrk is dichotomous variable)

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Kỹ năng mềm: Cách viết một "personsal statement"

Cách viết một "personsal statement"
Bài viết gốc của tác giả, GS Nguyễn vĂn Tuấn: 
Hôm kia, khi bàn về cái cover letter, có bạn hỏi tôi làm thế nào để viết một Personal Statement (PS), và câu hỏi đó làm tôi có hứng chia sẻ với các bạn cái note này. Đối với các bạn ở trong nước xin học bổng đi học ở nước ngoài, đặc biệt là Mĩ, cái Personal Statement là một trong những phần trong hồ sơ. Nhưng cái khó khăn là viết làm sao để thuyết phục người đọc (tức là người duyệt hồ sơ) để nâng cao cơ may xin được học bổng. Tôi biết nhiều em nghiên cứu sinh và sinh viên rất "đau đầu" với cái văn bản này, nên tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm để các bạn có thể tham khảo.

Kỹ năng mềm: Cover letter

Cách viết “cover letter” cho tập san khoa học
Bài viết copy từ FB GS Nguyễn Văn Tuấn

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Xử lý giá trị trống (missing)

Vậy cũng chí ít có tới 15 anh chị tham gia khảo sát ngắn về cách khắc phục giá trị missing từ Facebook nhóm thống kê

Tất nhiên dưới đây là một số ý kiến tham khảo và một số anh chị đã biết rõ nhưng là kỷ thuật riêng của họ nên chưa có cơ hội trao đổi thêm. Nhưng xin chia sẻ đây để cùng nhau thảo luận cũng như lưu làm tài liệu sau này. Trích dẫn từ bài giảng GS Nguyễn Văn Tuấn .

Trước khi đọc tiếp, nếu anh chị nào muốn bắt đầu với R có thể học R qua trang này: http://www.statmethods.net/advgraphs/parameters.html

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.