Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Xử lý giá trị trống (missing)

Vậy cũng chí ít có tới 15 anh chị tham gia khảo sát ngắn về cách khắc phục giá trị missing từ Facebook nhóm thống kê

Tất nhiên dưới đây là một số ý kiến tham khảo và một số anh chị đã biết rõ nhưng là kỷ thuật riêng của họ nên chưa có cơ hội trao đổi thêm. Nhưng xin chia sẻ đây để cùng nhau thảo luận cũng như lưu làm tài liệu sau này. Trích dẫn từ bài giảng GS Nguyễn Văn Tuấn .

Trước khi đọc tiếp, nếu anh chị nào muốn bắt đầu với R có thể học R qua trang này: http://www.statmethods.net/advgraphs/parameters.html

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.