Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Giới thiệu sách hay - Dịch tễ học cơ bản WHO

Thông điệp chính:
- là khoa học nền tảng của Y tế công cộng
- Đóng góp lớn vào việc cải thiện sức khỏe cộng đồng
- Là công cụ thiết yếu trong quá trình xác định và sắp xếp (mapping) các bệnh nổi trội
- Thường xuyên có tình trạng chậm chễ giữa việc thu thập các bằng chứng DTH và ứng dụng bằng chứng này vào việc xây dựng chính sách y tế

Phiên bản tiếng Anh: whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
Phiên bản tiếng Việt liên lạc Thắng cho mượn photo (Copy right from Dr Hòa)

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.