Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

HỒI QUY LOGISTICS: Giới thiệu

          HỒI QUY LOGISTICS
Nội dung các bài viết về logistic có 5 phần bao gồm:
  • Bài 1: Hồi logistics đơn
  • Bài 2: Hồi qui logistics đa biến
  • Bài 3: Nhiễu, tương tác, trung gian
  • Bài 4: Đánh giá mô hình
  • Bài 5: Một số vấn đề liên quan

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.