Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

SỬ DỤNG LỆNH CODEBOOK TRONG STATA


Tác dụng của câu lệnh này là nó sẽ kiểm tra tên biến, các nhãn biến, nhãn giá trị, số liệu để đưa ra một bảng mã mô tả bộ số liệu đó.
Công thức chung của câu lệnh này như sau:
codebook [danh sách biến] [if] [in] [, options]

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.