Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Redefine statistical significance

Notes: This article on Nature, you can find it here https://www.nature.com/articles/s41562-017-0189-z . I have copied it here for personal learning only
We propose to change the default P-value threshold for statistical significance from 0.05 to 0.005 for claims of new discoveries.

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

GS. Nguyễn Văn Tuấn: 5 sai sót phổ biến trong báo cáo kết quả phân tích

5 sai sót phổ biến trong báo cáo kết quả phân tích
GS. Nguyễn Văn Tuấn,
Bài viết trên FB tác giả: https://www.facebook.com/drnguyenvtuan/posts/260636927716965

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Code in R

Rbook
http://ggplot2.org/book/

pdf: ms.mcmaster.ca/~bolker/misc/ggplot2-book.pdf

lệnh xoay dữ liệu từ cột sang hàng

newdata
b=read.csv("C:/Users/BINH THANG/Dropbox/R - Learning/drbinh/Sacdiamete.csv")

mdata <- melt(b, id=c("id","group"))

Xóa missing

newdata <- na.omit(mdata)

Xuất qua excel
install.packages("xlsx")
library("xlsx")
write.xlsx(mdata, "C:/Users/BINH THANG/Dropbox/R - Learning/drbinh/new Dec 1/drbinh.xlsx")

write.xlsx(isleep, "C:/Users/BINH THANG/Dropbox/Korea/STudy/Thesis/data management/DataR/dataR.xlsx")


Xóa nền và các định dạng khác

myplot + theme_bw() + theme(panel.border = element_blank(), panel.grid.major = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(), axis.line = element_line(colour = "black"))

Màu trong R

http://research.stowers.org/mcm/efg/R/Color/Chart/index.htm

ggbarplot(bd1, x = "educ2", y = "c", color = "educ2", palette = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07" ))

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

CBA and CEA


http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/viewCourse/course/UnderstandingCostEffectiveness/coursePage/lectureNotes/

http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/find.browse#courses

Simply explained CBA

https://www.youtube.com/watch?v=ZAh3jCaca98

CEA (detail)

https://www.youtube.com/watch?v=b9PHwhyxIQI&list=PLPdSQGGMt89e4_ObAbU8F8ZASfgAoNVH9Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

NCD in Vietnam: Reports from National survey

Tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam hiện là 43,8% (Nam giới 77,3% và Nữ giới 11%) (Kết quả được Bộ Y tế công bố ngày 07/09/2016 trong Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2015 tại Việt Nam - SPEPS).

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Thừa cân/béo phì: liên quan đến nguy cơ các loại ung thư

Tổ chức nghiên cứu về Ung thư thuộc tổ chức Y tế thế giới đã công bố thêm 8 loại ung thư liên quan đến thừa cân và béo phì
Ngày 25/8/2016, Tại  thành phố Lyon Pháp – Một đánh giá được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu ung thư (gọi tắt là IARC) đã kết luận thừa cân/béo phì là yếu tố nguy cơ đối với nhiều loại ung thư hơn so với công bố trước đây.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2016/handbook16_iarc2016.php

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

“MÓC TÚI”, LẠM DỤNG BHYT

“MÓC TÚI”, LẠM DỤNG BHYT
Đọc bài “Lật tẩy chiêu “móc túi” BHYT” đăng trên báo NLĐ, tôi không khỏi giật mình. Nếu chúng tôi mà khám bảo hiểm y tế (BHYT), chắc chắn chúng tôi sẽ bị qui vào tội “móc túi” BHYT, vì ở chỗ chúng tôi, 100% khám Tai – Mũi – Họng là bằng nội soi.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Logistic Regression in R

http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/

Logistic regression is a method for fitting a regression curve, y = f(x), when y is a categorical variable. The typical use of this model is predicting y given a set of predictors x. The predictors can be continuous, categorical or a mix of both.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.