Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Trích tình hình phân bố nhân lực y tế theo các tuyến năm 2011


Tuyến
Tổng số
Bác sỹ
Dược sỹ
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Bác sỹ
BS nha khoa
Tiến sỹ
Thạc sỹ
DS đại học
Tỉnh
118249
215
2948
20921
333
5
128
1800
Huyện
93549
6
382
15527
298
0
10
894
67999
0
4
7785
11
0
0
23
Tổng cộng
279797
221
3334
44233
642
5
138
2717

Tuyến
Y tế công cộng
Điều dưỡng ĐH
KTV đại học
Hộ sinh ĐH
Thạc sỹ
Cử nhân YTCC
Tỉnh
97
314
2766
1150
371
Huyện
32
239
1013
407
290
0
41
59
5
36
Tổng cộng
129
594
3838
1562
697

(Niêm giám thống kê Y tế năm 2011, xuất bản năm 2012)

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.