Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

CBA and CEA


http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/viewCourse/course/UnderstandingCostEffectiveness/coursePage/lectureNotes/

http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/find.browse#courses

Simply explained CBA

https://www.youtube.com/watch?v=ZAh3jCaca98

CEA (detail)

https://www.youtube.com/watch?v=b9PHwhyxIQI&list=PLPdSQGGMt89e4_ObAbU8F8ZASfgAoNVH9Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.