Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Những trãi nghiệm bất lợi thời thơ ấu (Adverse childhood experiences )


Các hậu quả của những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (ACEs) như sự ngược đãi trẻ em hay các sang chấn tâm lý khác đối với những hành vi nguy cơ cho sức khỏe và các bệnhmãn tính về lâu dài đã được tập trung với số lượng ngày càng nhiều các nghiên cứu
Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã đánh giá cao mối liên hệ của ACE về mặt y tế công cộng và những hậu quả lâu dài của chúng. Vì sự nhận thức này mà người ta ngày càng có nhiều nhu cầu về việc thu thập dữ liệu về ACE như là một phần của các nghiên cứu lớn hơn về sức khỏe và hành vi nguy cơ đến sức khỏe, và những phát hiện từ đây được dùng đểủng hộ và cung cấp thông tin cho những chính sách và các chương trình thiết kế nhằm làm giảm ACE và nâng cao mối quan hệ an toàn, bền vững và chăm sóc giữa trẻ em vàcha mẹ hay những người chăm sóc.

Video 2


Video 3
Video 4

Video 5

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.