Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Các vấn đề về đánh giá nguy cơ ung thư

1. Hoạt động thể chất và ung thư:
Link slides

2. Ung thư di truyền: Khái niệm, đánh giá nguy cơ và tư vấn di truyền
Link

3. So sánh 2 chương trình phồng chống thuốc lá ở Mỹ
https://drive.google.com/file/d/0B1bBjxdkjYo3S3BVcWtxMU5hS0k/view?usp=sharing

Hoặc prezi: https://prezi.com/jqm3ebimtngh/risk-appraisal-final-exam/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.