Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Phương pháp nghiên cứu định tínhTại sao nghiên cứu định tính?
Nghiên cứu là một quá trình tìm kiếm các tri thức được khái quát hóa để có thể áp dụng vào việc giải thích cho một loạt các hiện tượng. Để làm được điu đó nhà nghiên cứu phải xác định“nguồn” nơi có thể thu thập được số liệu thích hợp. Một khinguồn đã được xác định, nhà nghiên cứu phải lựa chọn kỹ thuậtthu thập số liệu cho phép thu hoạch được số liệu tốt nhất. Trong trường hợp lý tưởng, nhà nghiên cứu phải sử dụng bất kỳ phương pháp thích hợp mà nhờ đó thu thập được số liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng loại phương pháp thực nghiệm nào lại phụ thuộc vào loại số liệu cần được thu thập. Khi nào cần thông tin định lượng thì các phương
pháp định lượng là thích hợp nhất. Nếu số liệu cần thu thập là định tính thì nhà nghiên cứu cần phải sử dụng các phương pháp định tính.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.