Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Một số tips trong R

Sưu tầm
Tôi thấy việc xử lý file excel (.xls, .xlsx) có vẻ khó khăn và đòi hỏi nhiều động tác. T tìm thấy package 'gdata' có thể giúp việc đọc file excel khá hiệu quả và muốn chia sẻ với mọi người ở đây.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Herd community (Miễn dịch cộng đồng)

[Câu chuyện DTH] vấn đề herd community (Miễn dịch cộng đồng) từ lâu trong phòng chống dịch bệnh thì đây là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi tiếp cận YTCC là quần thể chứ không phải cá nhân.
Vậy herd community là gì? 
MDCĐ được định nghĩa là sự đề kháng của một cộng đồng trước sự sự tấn công của bệnh khi mà PHẦN LỚN các thành viên trong cộng đồng đó được miễn dịch. Nếu một tỷ lệ lớn cộng đồng được miễn dịch thì điêu đó có nghĩa là TOÀN BỘ cộng đồng đó được bảo vệ chứ không chỉ là chỉ những người có miễn dịch. [Leon Gordis, 5th edition Epi p26)

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Các vấn đề về đánh giá nguy cơ ung thư

1. Hoạt động thể chất và ung thư:
Link slides

2. Ung thư di truyền: Khái niệm, đánh giá nguy cơ và tư vấn di truyền
Link

3. So sánh 2 chương trình phồng chống thuốc lá ở Mỹ
https://drive.google.com/file/d/0B1bBjxdkjYo3S3BVcWtxMU5hS0k/view?usp=sharing

Hoặc prezi: https://prezi.com/jqm3ebimtngh/risk-appraisal-final-exam/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Mẹo excel: Tạo form nhập số liệu đơn giản

Ngoài Epidata khá chuyên nghiệp trong nhập số liệu (Epidata có giới thiệu theo link) thì Excel cũng là một công cụ tuyệt vời để làm việc này (tuy nhiên hơi hạn chế về số cột và hàng).
Nếu bạn tạo 1 form nhập số liệu đơn giản thì có thể dùng cách này.

Chỉ số đánh giá dinh dưỡng (Dietary inflammatory index (DII)) trong nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàngDietary inflammatory index - DII là chỉ số có thể đánh giá chế độ ăn uống của một cá nhân  liên tục từ tối đa chống viêm  (anti-inflammatory - tốt) đến tối đa việc ảnh hưởng ( anti-inflammatory - xấu)
Đây là một chỉ số khá là mới và được sử dụng rất phổ biến trong nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng 


Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Đánh giá khẩu phần ăn - dinh dưỡng

Ngày xưa khi tôi đi học thường được giới thiệu đó là cách đánh giá ghi nhận khẩu phần ăn 24h (có thể đánh giá trong 3 ngày). Sau đó tôi thường dùng phần mềm Vietnam Eiyokun chạy trên excel để tính toán năng lượng tiêu hao của mỗi cá nhân hay các thành phần cụ thể (Có thể đọc thêm ở link trên) (1). Tuy nhiên, đâu có phải là cách duy nhất đánh giá hay không? Bởi gần đây khi làm bài tập tôi cố gắng tìm kiếm tài liệu ở Việt Nam về một số công cụ khác thì nhiều bạn cũng hiểu nhầm về công cụ này.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

SPSS - Các bước phân tích số liệu - một số bài giảng và tài liệu sưu tầm

CÁC BƯỚC CỦA MỘT QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
1. Xây dựng và mã hóa phiếu hỏi ( rất quan trọng ) 

2. Nhập số liệu nghiên cứu
3. Kiểm tra số liệu, ( lọc, làm sạch số liệu)
4. Thống kê
- Thống kê mô tả
Phân bố tỷ lệ
Kiểm tra phân bố chuẩn của số liệu định lượng : mean xấp xĩ median, skewness va kurtosis ( -2 , 2) , sử dụng test Shapiro – Wilk ( n < 50) hoặc test Kolmogorow-Smirnow ( n≥ 50).

File hướn dẫn tính PPC trong SPSS

Sử dụng các bảng, biểu đồ để mô tả tả các đặc tính, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, các giá trị cần nghiên cứu


- Thống kê phân tích:
1. Kiểm định tỷ lệ
- 1 tỷ lệ nghiên cứu với 1 tỷ lệ lý thuyết Nonparamet test one sample (Ví dụ tỷ lệ bệnh năm 2015 so với 5 năm trước)
- 2 tỷ lệ crosstab ( bảng 2*2 : Fisher Exact test)
- Tỷ lệ trước và sau nghiên cứu ( ghép cặp): Macnemar. (Vd kiểm định triệu chứng sốt trước và sau điều trị)


- Trên 2 tỷ lệ (thường thì nhiều nhóm >=3)


Kiểm định trung bình

Kiêm tra phân phối chuẩn. Nếu PPC thì >>>(1) - nếu không chuẩn >>> (2)
File hướn dẫn tính PPC trong SPSS

(1)Phân bố chuẩn: sử dụng test tham số
• Trung bình mẫu với trung bình lý thuyết compared mean/ one sample t test
• Trung bình 2 mẫu độc lập : Indepentdent t test
• So sánh TB trước sau . paried sample t test
• Trên 2 trung bình anova ( LSD or Dunnet T3)
Chú ý phân tích phương sai ( leven’s t test)(2)Phân bố không chuẩn: test phi tham số)

• Trung bình mẫu với trung bình lý thuyết Wilcom - sign
• Trung bình 2 mẫu độc lập Man-Whitney test
• So sánh TB trước sau : Wilcoxon Signed Ranks Test
• Trên 2 trung bình Kruskal-Wallis Test


Tương quan và tuyến tính
• Số liệu phân bố chuẩn : tương quan pearson
• Số liệu phân bố không chuẩn : tương quan spearman.
Các mô hình hồi quy
- Hồi quy logistic
+ Binary logistic
+ Ordinal logistic
• Đơn biến
• Đa biến ( loại bỏ yếu tố nhiễu , tường tác, chọn mô hình thích hợp)
- Hồi quy tuyến tính ( đơn biến, đa biến)
Phân tích sống còn
• Mô hình Cox regression
• Mô hình Kap-meiner
Phân tích nhân tố.
ROC tính độ nhạy , độ đặc hiệu
Tùy theo câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu và biến outcome của các bạn để lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp .

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

BỘ Y TẾ BỘ NỘI VỤ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 11/2015/TTLT-BYT-BNV
    Hà Nội, ngày  27   tháng 5  năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
                                   
          Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
          Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
          Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

Link download kèm: Download
Hoặc đây: https://goo.gl/l0WEIP 

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.