Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Recode – mã hoá lại biến trong StataLệnh recode giúp ta mã hoá lại các giá trị của biến theo những điều kiện được đưa ra. Giá trị nào không phù hợp với biểu thức điều kiện sẽ không bị thay đổi, ngoại trừ phù hợp với những điều kiện kèm theo.
Câu lệnh như sau:
recode danh sách biến (biểu thức điều kiện) [biểu thức điều kiện] [if] [in] [, tuỳ chọn]

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.