Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

SPSS - Các bước phân tích số liệu - một số bài giảng và tài liệu sưu tầm

CÁC BƯỚC CỦA MỘT QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
1. Xây dựng và mã hóa phiếu hỏi ( rất quan trọng ) 

2. Nhập số liệu nghiên cứu
3. Kiểm tra số liệu, ( lọc, làm sạch số liệu)
4. Thống kê
- Thống kê mô tả
Phân bố tỷ lệ
Kiểm tra phân bố chuẩn của số liệu định lượng : mean xấp xĩ median, skewness va kurtosis ( -2 , 2) , sử dụng test Shapiro – Wilk ( n < 50) hoặc test Kolmogorow-Smirnow ( n≥ 50).

File hướn dẫn tính PPC trong SPSS

Sử dụng các bảng, biểu đồ để mô tả tả các đặc tính, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, các giá trị cần nghiên cứu


- Thống kê phân tích:
1. Kiểm định tỷ lệ
- 1 tỷ lệ nghiên cứu với 1 tỷ lệ lý thuyết Nonparamet test one sample (Ví dụ tỷ lệ bệnh năm 2015 so với 5 năm trước)
- 2 tỷ lệ crosstab ( bảng 2*2 : Fisher Exact test)
- Tỷ lệ trước và sau nghiên cứu ( ghép cặp): Macnemar. (Vd kiểm định triệu chứng sốt trước và sau điều trị)


- Trên 2 tỷ lệ (thường thì nhiều nhóm >=3)


Kiểm định trung bình

Kiêm tra phân phối chuẩn. Nếu PPC thì >>>(1) - nếu không chuẩn >>> (2)
File hướn dẫn tính PPC trong SPSS

(1)Phân bố chuẩn: sử dụng test tham số
• Trung bình mẫu với trung bình lý thuyết compared mean/ one sample t test
• Trung bình 2 mẫu độc lập : Indepentdent t test
• So sánh TB trước sau . paried sample t test
• Trên 2 trung bình anova ( LSD or Dunnet T3)
Chú ý phân tích phương sai ( leven’s t test)(2)Phân bố không chuẩn: test phi tham số)

• Trung bình mẫu với trung bình lý thuyết Wilcom - sign
• Trung bình 2 mẫu độc lập Man-Whitney test
• So sánh TB trước sau : Wilcoxon Signed Ranks Test
• Trên 2 trung bình Kruskal-Wallis Test


Tương quan và tuyến tính
• Số liệu phân bố chuẩn : tương quan pearson
• Số liệu phân bố không chuẩn : tương quan spearman.
Các mô hình hồi quy
- Hồi quy logistic
+ Binary logistic
+ Ordinal logistic
• Đơn biến
• Đa biến ( loại bỏ yếu tố nhiễu , tường tác, chọn mô hình thích hợp)
- Hồi quy tuyến tính ( đơn biến, đa biến)
Phân tích sống còn
• Mô hình Cox regression
• Mô hình Kap-meiner
Phân tích nhân tố.
ROC tính độ nhạy , độ đặc hiệu
Tùy theo câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu và biến outcome của các bạn để lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp .

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

BỘ Y TẾ BỘ NỘI VỤ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 11/2015/TTLT-BYT-BNV
    Hà Nội, ngày  27   tháng 5  năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
                                   
          Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
          Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
          Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

Link download kèm: Download
Hoặc đây: https://goo.gl/l0WEIP 

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.