Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Code in R

Rbook
http://ggplot2.org/book/

pdf: ms.mcmaster.ca/~bolker/misc/ggplot2-book.pdf

lệnh xoay dữ liệu từ cột sang hàng

newdata
b=read.csv("C:/Users/BINH THANG/Dropbox/R - Learning/drbinh/Sacdiamete.csv")

mdata <- melt(b, id=c("id","group"))

Xóa missing

newdata <- na.omit(mdata)

Xuất qua excel
install.packages("xlsx")
library("xlsx")
write.xlsx(mdata, "C:/Users/BINH THANG/Dropbox/R - Learning/drbinh/new Dec 1/drbinh.xlsx")

write.xlsx(isleep, "C:/Users/BINH THANG/Dropbox/Korea/STudy/Thesis/data management/DataR/dataR.xlsx")


Xóa nền và các định dạng khác

myplot + theme_bw() + theme(panel.border = element_blank(), panel.grid.major = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(), axis.line = element_line(colour = "black"))

Màu trong R

http://research.stowers.org/mcm/efg/R/Color/Chart/index.htm

ggbarplot(bd1, x = "educ2", y = "c", color = "educ2", palette = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07" ))

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.