Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Chọn mẫu ngẫu nhiên từ file số liệu có sẵn trong Stata v12


Sử dụng câu lệnh sau

. webuse nlswork

Để tải về máy bộ số liệu  National Longitudinal Survey.  Young Women 14-26 years of age in 1968 về máy.
Dùng lệnh de, short để có được mô tả tóm tắt về số liệu này.
Số liệu này có tất cả 28,534 bản ghi. Bây giờ, bạn muốn tạo một mẫu từ số liệu này, giả sử bạn muốn tạo ra một dữ liệu khác, bao gồm 20% bản ghi của số liệu gốc, bạn sử dụng lệnh sau:

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.