Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Redefine statistical significance

Notes: This article on Nature, you can find it here https://www.nature.com/articles/s41562-017-0189-z . I have copied it here for personal learning only
We propose to change the default P-value threshold for statistical significance from 0.05 to 0.005 for claims of new discoveries.

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

GS. Nguyễn Văn Tuấn: 5 sai sót phổ biến trong báo cáo kết quả phân tích

5 sai sót phổ biến trong báo cáo kết quả phân tích
GS. Nguyễn Văn Tuấn,
Bài viết trên FB tác giả: https://www.facebook.com/drnguyenvtuan/posts/260636927716965

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.