Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Code R - up-to-date

Loạt hướng dẫn biểu đồ trong R

Đọc dữ liệu file CSV (excel)

>bt2=read.csv("C:/Users/BINH THANG/Dropbox/bieudo.csv", header=T)

Biểu đồ box và bar plot - update on 1 Dec 2014

Biểu đồ hộp là một phương tiện rất tốt cho mô tả biến liên tục

Đơn giản
Biến số:
- Hematocrit: biến số định lượng
- nhóm: Biến số định tính (nhóm A -nhóm B)

>boxplot(Hematocrit~nhom, xlab=" Giá trị ", ylab="g/l",notch=T,col=c("red","blue"),names=c("Nhóm A","Nhóm B"))


Biến gộp - Bar plot
Biểu đồ sai số chuẩn: có thể sử dụng biểu đồ Barplot để mô tả.
Mục đích: 
  • Mô tả phân bố dữ liệu (distribution of data)
  • So sánh hai nhóm với sai số chuẩn 


- Mô tả giá trị TB cho 2 phương pháp sau

Chạy package
>library(sciplot)

>bargraph.CI(nhom, so.luong.bach.cau.truoc, group= Thoigian,col=c("blue","red"), names=c("nhóm A", "Nhóm B"),ylim=c(0,20))

ylim: tức giá trị chạy từ nhỏ nhất đến lớn nhất

Ghi chú: Các bạn nhớ chạy package "foriegn" để đọc cái file data nghen (phía góc phải dưới)
Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Kiếm học bổng du học sau đại học dễ hay khó? (Phần 1)

Bài viết được trích dẫn từ FB PGS Nguyên Tiến Huy
https://www.facebook.com/notes/1484241581791264/

Theo mình biết thì tỉ lệ các bạn ngoài Bắc có mong ước đi du học cao hơn trong Nam vì nhiều lý do. Mục đích du học cũng có nhiều, từ lợi ích kinh tế, chức vị trong công việc cho tới đam mê khoa học thực sự. Dù lý do là gì thì cũng đều chính đáng và cần được khuyến khích.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.