Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Redefine statistical significance

Notes: This article on Nature, you can find it here https://www.nature.com/articles/s41562-017-0189-z . I have copied it here for personal learning only
We propose to change the default P-value threshold for statistical significance from 0.05 to 0.005 for claims of new discoveries.

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

GS. Nguyễn Văn Tuấn: 5 sai sót phổ biến trong báo cáo kết quả phân tích

5 sai sót phổ biến trong báo cáo kết quả phân tích
GS. Nguyễn Văn Tuấn,
Bài viết trên FB tác giả: https://www.facebook.com/drnguyenvtuan/posts/260636927716965

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Code in R

Rbook
http://ggplot2.org/book/

pdf: ms.mcmaster.ca/~bolker/misc/ggplot2-book.pdf

lệnh xoay dữ liệu từ cột sang hàng

newdata
b=read.csv("C:/Users/BINH THANG/Dropbox/R - Learning/drbinh/Sacdiamete.csv")

mdata <- melt(b, id=c("id","group"))

Xóa missing

newdata <- na.omit(mdata)

Xuất qua excel
install.packages("xlsx")
library("xlsx")
write.xlsx(mdata, "C:/Users/BINH THANG/Dropbox/R - Learning/drbinh/new Dec 1/drbinh.xlsx")

write.xlsx(isleep, "C:/Users/BINH THANG/Dropbox/Korea/STudy/Thesis/data management/DataR/dataR.xlsx")


Xóa nền và các định dạng khác

myplot + theme_bw() + theme(panel.border = element_blank(), panel.grid.major = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(), axis.line = element_line(colour = "black"))

Màu trong R

http://research.stowers.org/mcm/efg/R/Color/Chart/index.htm

ggbarplot(bd1, x = "educ2", y = "c", color = "educ2", palette = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07" ))

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

CBA and CEA


http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/viewCourse/course/UnderstandingCostEffectiveness/coursePage/lectureNotes/

http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/find.browse#courses

Simply explained CBA

https://www.youtube.com/watch?v=ZAh3jCaca98

CEA (detail)

https://www.youtube.com/watch?v=b9PHwhyxIQI&list=PLPdSQGGMt89e4_ObAbU8F8ZASfgAoNVH9Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

NCD in Vietnam: Reports from National survey

Tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam hiện là 43,8% (Nam giới 77,3% và Nữ giới 11%) (Kết quả được Bộ Y tế công bố ngày 07/09/2016 trong Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2015 tại Việt Nam - SPEPS).

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Thừa cân/béo phì: liên quan đến nguy cơ các loại ung thư

Tổ chức nghiên cứu về Ung thư thuộc tổ chức Y tế thế giới đã công bố thêm 8 loại ung thư liên quan đến thừa cân và béo phì
Ngày 25/8/2016, Tại  thành phố Lyon Pháp – Một đánh giá được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu ung thư (gọi tắt là IARC) đã kết luận thừa cân/béo phì là yếu tố nguy cơ đối với nhiều loại ung thư hơn so với công bố trước đây.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2016/handbook16_iarc2016.php

Tìm kiếm nội dung trong blog

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này