Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Command trong stata

describe
list
codebook bwt
summarize lwt, detail
summarize bwt, detail
Reshape: http://www.statmethods.net/management/reshape.html

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Tìm kiếm nội dung trong blog

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này