Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Một số tips trong R

Sưu tầm
Tôi thấy việc xử lý file excel (.xls, .xlsx) có vẻ khó khăn và đòi hỏi nhiều động tác. T tìm thấy package 'gdata' có thể giúp việc đọc file excel khá hiệu quả và muốn chia sẻ với mọi người ở đây.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này