Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Code R - up-to-date

Loạt hướng dẫn biểu đồ trong R

Đọc dữ liệu file CSV (excel)

>bt2=read.csv("C:/Users/BINH THANG/Dropbox/bieudo.csv", header=T)

Biểu đồ box và bar plot - update on 1 Dec 2014

Biểu đồ hộp là một phương tiện rất tốt cho mô tả biến liên tục

Đơn giản
Biến số:
- Hematocrit: biến số định lượng
- nhóm: Biến số định tính (nhóm A -nhóm B)

>boxplot(Hematocrit~nhom, xlab=" Giá trị ", ylab="g/l",notch=T,col=c("red","blue"),names=c("Nhóm A","Nhóm B"))


Biến gộp - Bar plot
Biểu đồ sai số chuẩn: có thể sử dụng biểu đồ Barplot để mô tả.
Mục đích: 
  • Mô tả phân bố dữ liệu (distribution of data)
  • So sánh hai nhóm với sai số chuẩn 


- Mô tả giá trị TB cho 2 phương pháp sau

Chạy package
>library(sciplot)

>bargraph.CI(nhom, so.luong.bach.cau.truoc, group= Thoigian,col=c("blue","red"), names=c("nhóm A", "Nhóm B"),ylim=c(0,20))

ylim: tức giá trị chạy từ nhỏ nhất đến lớn nhất

Ghi chú: Các bạn nhớ chạy package "foriegn" để đọc cái file data nghen (phía góc phải dưới)
Tìm kiếm nội dung trong blog

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này