Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Giới thiệu sách hay - Dịch tễ học cơ bản WHO

Thông điệp chính:
- là khoa học nền tảng của Y tế công cộng
- Đóng góp lớn vào việc cải thiện sức khỏe cộng đồng
- Là công cụ thiết yếu trong quá trình xác định và sắp xếp (mapping) các bệnh nổi trội
- Thường xuyên có tình trạng chậm chễ giữa việc thu thập các bằng chứng DTH và ứng dụng bằng chứng này vào việc xây dựng chính sách y tế

Phiên bản tiếng Anh: whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
Phiên bản tiếng Việt liên lạc Thắng cho mượn photo (Copy right from Dr Hòa)

Tìm kiếm nội dung trong blog

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này